صفحه ی اصلی / سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری طرح ها و شرکت های دانش بنیان / ضمانت نامه / ضمانت نامه حسن انجام تعهدات

پس از انتخاب پیمانکار برای اجرای پروژه کارفرما برای تضمین انجام صحیح و بموقع تعهدات پیمانکاراقدام به دریافت ضمانت نامه می نمایند و معمولاً معادل10% مبلغ قرارداد ضمانت نامه دریافت می نمایند.

تماس با ما

  • آدرس:
  • تلفن: 30 31 53 83 9821+ , 30 32 53 83 9821+, 30 33 53 83 9821+
  • فکس: 30 30 53 83 9821+
  • ایمیل: info@daneshbonyan.ir

درباره ما

سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری
(طرح های دانش بنیان و فناورانه)